Hei fannt Dir Programmer vun éise leschte Concerten, déi mir gespillt hunn :

Galaconcert vum 20. November 2021

Programm
Pomp and Circumstance Edward Elgar
arr. Michael Sweeney
Joy of Youth Oliver Mann
Theme from « Transformers »
Steve Jablonsky
arr. Michael Sweeney

Pop City Thierry Deleruyelle
Slavonic Impressions
Roland Kernen
Golden Peak
Thierry Deleruyelle
That’s a Plenty Lew Pollack
arr. Goff Richards
The Final Countdown Joey Tempest
arr. Ron Sebregts
The Best of Beatles  John Lennon / Paul McCartney
arr. Kurt Gäble
Cartolina da Cuba Giancarlo Gazzani
Rock It! arr. Kurt Gäble